Servisne informacije

Radi ostvarivanja svojih ciljeva  Udruženje Stav +   je razvilo sledeće servise (servisne informacije):

 • pruža pomoć članovima prilikom ostvarivanja njihovih prava pred nadležnim organima;
 • pruža poslovnu rehabilitaciju u vidu zapošljavanja u okviru delatnosti Udruženja;
 • pruža SOS telefonske podrške i e-mail podrške članovima udruženja;
 • obavlja individualne razgovore u prostorijama udruženja, po potrebi razgovore sa stručnjacima, omogućava pristup internetu i druženje članova udruženja;
 • upoznaje širu javnost sa radom Udruženja sa HIV/AIDS oboljenjem kao i borbom protiv diskriminacije osoba koja žive sa HIV/AIDS-om putem štampanog materijala, organizovanjem tribina i stručnih sastanaka na temu života sa HIV/AIDS-om – u saradnji sa nadležnim organima;
 • vrši stalnu edukaciju članova i izgradnju unutrašnjih resursa Udruženja, kroz uključivanje u treninge, radionice, seminare, tribine i sl;
 • povezuje se sa sličnim organizacijama u Srbiji i inostarnstvu – u skladu sa zakonom;
 • izrađuje web stranicu Udruženja i interaktivne prezentacije na internetu;
 • edukuje stanovništvo, posebno mlade i grupe osetljivih na HIV (vulnerabilne grupe) organizovanjem seminara, radionica, treninga o PPI kao i edukacija koje imaju za cilj smanjenje stigme i diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om;
 • sprovodi istraživanja među opštom populacijom posebno mladima i vulnerabilnim grupama u skladu sa zakonom na HIV i ostale PPI;
 • izrađuje i distribuira edukativno – informativni materijal na temu PPI i ljudskih prava;
 • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave problematikom HIV-a i zaštitom ljudskih prava.

Rad u Udruženju je dvojezičan  i u upotrebi su Srpski i Mađarski jezik kao jezik sredine.