Stvaranja uslove za standardizaciju pružanja usluga

USOP je ravnopravno sa svojim članicama, PLHIV organizacijama Srbije, i uz pomoć saradnika osmislio program kojim bi se krenulo u proces stvaranja uslove za standardizaciju pružanja socijalnih usluga u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om pod nazivom „Towards standardization of community based social srvices provision for PLHIV in Serbia” koji je u okviru programa „Podrške socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz više raznovsrnih socijalnih usluga u zajednici” (eng: Support to the social inclusion of the most vulnerable groups, including Roma, through more diversified community-based social services) finansijski podržala Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji, dok je dobru ocenu projektu dalo i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dvogodišnji (decembar 2015 – decembar 2017) projekat zajednički sprovode USOP i njene članice – PLHIV organizacije Srbije (UG „Stav+“ Subotica, UG „Više od pomoći“ Beograd, UG „Žena plus“ Beograd, UG „AS centar“ Beograd, UG „Crvena linija“ Novi Sad, UG „Sunce“ Niš, UG „Nova +“ Pančevo), a podrazumeva kreiranje socijalne usluge u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om koja će biti bazirana na dosadašnjim iskustvima asocijacija koje okupljaju ljude koji žive sa HIV/AIDS-om u pružanju psihosocijalne usluge.

Kreiranje usluge se kroz projekat posmatra kao proces tokom kojeg će korisnici usluga biti maksimalno uključeni kako bi inovativna usluga koja bude kreirana bila u skladu sa njihovim potrebama. U tu svrhu, projekat podrazumeva ujedno i kreiranje instrumenata koji će tokom procesa kreiranja usluge omogućiti praćenje potreba korisnika usluga i njihovog zadovoljstva dobijenom uslugom, kao i meriti promenu u kvalitetu života korisnika usluga. Dobijeni podaci koristiće se u svrhu dizajniranja i redizajniranja socijalne usluge u zajednici i njenog potpunog prilagođavanja postojećim potrebama. Istraživanje će se sprovesti na početku i na kraju pružanja psihosocijalne usluge, a po potrebi i tokom pružanja usluge, u zavisnosti od plana monitoringa i evaluacije usluge, a podrazumeva upotrebu upitnika i organizovanje fokus grupa sa korisnicima.

UG „Stav +“ ovaj projekat sprovodi od 20.12.2015. do 20.12.2017. Vrednost celokupnog projekta je 188.050,00 eura. UG „Stav + “ kao koaplikant na ovom projektu dobilo na raspolaganje 16.664,90 eura za dve godine implementacije.

Projekat finansira:

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra,  ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući  Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova ,  koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti  socijalne  i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Project funded by:

The „European Union Support to Inclusive Society“, a project funded by the European Union with EUR 5.4 million, aims to ensure greater social inclusion of vulnerable groups in Serbia such as elderly, children, minorities including Roma and others. Through the project the EU has granted EUR 4.3 million as 28 grants, which will be implemented in 36 cities and municipalities in Serbia by the end of 2017. The projects implemented by the national and provincial social welfare institutions, municipalities and cities, social welfare centers , citizens associations, foundations, educational institutions and public companies will increase the scope and quality of services at the local level in social and health care, housing, education and employment, and thereby strengthen the social inclusion of vulnerable groups.

The project is implemented by the Delegation of the European Union to the Republic of Serbia (www.europa.rs ) in cooperation with the Ministry of Labor, Employment, Veteran and Social Affairs (www.minrzs.gov.rs ).

More about the project can be found on www.socijalnainkluzija.rs